Ivonne van de Ven Stichting: Versterking van suïcidepreventie in Nederland

Wat hebben we bereikt?


2019 Pleidooi voor opleiden artsen en hulpverleners
De Ivonne van de Ven Stichting nam in 2019, samen met professor Ad Kerkhof en gesteund door 113 Zelfmoordpreventie, het initiatief om de noodzaak aan te kaarten dat artsen en hulpverleners al in hun opleiding leren omgaan met cliënten met suïcidaal gedrag. Wij vinden het verbijsterend dat er in de meeste opleidingen voor hulpverleners geen aandacht is voor suïcidaal gedrag. We hielden een petitie (ruim 8900 ondertekenaars) en overhandigden deze aan staatsecretaris Blokhuis van VWS en aan de Tweede Kamer. Suïcidepreventie in de opleidingsprogramma’s is daar nu geagendeerd. We organiseerden en kregen veel persaandacht hierover. (Zie ook onder: ‘Petitie’ in de bovenste balk)
Dit jaar brachten we bovendien weer een verhalenbundel uit: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen. In deze Verhalenbundel 2018-2019 zijn nabestaanden aan het woord, naasten én hulpverleners. (Zie ook onder: ‘Verhalen’ in de bovenste balk)

2018 Samenwerking naasten en hulpverleners

Dit jaar bestond de Ivonne van de Ven Stichting 20 jaar. Op bescheiden wijze hebben we dit bijzondere feit gedeeld met ons netwerk. In een ‘Terugblik en vooruit kijken’ hebben we enkele resultaten van ons werk benoemd en onze speerpunten voor de komende jaren op een rij gezet.

Op 10 september 2018, Wereld Suïcidepreventie Dag, leverden we een bijdrage aan het landelijke symposium ‘Samenwerken aan Suïcidepreventie’ in Utrecht.

Ook legden we contact met de internationale beweging voor ZERO suïcide en sloten we ons aan bij de doelen van deze beweging.

De Stichting participeerde in een werkgroep van 113 Zelfmoordpreventie en ontwikkelde samen met andere partners een visie op samenwerking tussen hulpverleners en naasten van iemand met suïcidaal gedrag.

Mede op basis van de gesprekken in de werkgroep hebben we onze visie op samenwerking tussen hulpverleners en naasten neergelegd in de brochure: ‘Een hoopvol perspectief op samenwerking, voor naasten en hulpverleners van iemand met suïcidaal gedrag’.

 

2017: 10 Tips voor naasten

In 2017 hebben we de 10 Tips voor naasten ontwikkeld en beschikbaar gesteld.

De Stichting heeft dit jaar bovendien kritisch meegedacht met de Module suïcidaal gedrag.

Na een intensieve zoektocht is Menno van Leeuwen aan getreden als nieuwe voorzitter van de Stichting.

2016: Ivonne van de Ven Prijs voor bijzondere verdiensten en Verhalenbundel

In januari 2016 hebben we de Ivonne van de Ven prijs voor bijzondere verdiensten uitgereikt aan Jan Mokkenstorm voor zijn enorme inzet om suïcidepreventie in Nederland op de kaart te zetten en zijn rol bij de Stichting 113.

In februari 2016 hebben we Age Niels Holstein, voormalig secretaris van de Ivonne van de Ven Stichting en sinds 2008 lid van de Raad van Bestuur van 113Online, bij zijn afscheid van 113Online benoemd tot erelid van onze Stichting.

In september 2016 verscheen onze Verhalenbundel 2016: ‘Verborgen kracht, zichtbare Verhalen, nabestaanden over een suïcide’.  www.ivonnevandevenstichting.nl/

We kregen de kans het eerste exemplaar aan te bieden aan Minister Schippers.

2015: Voorstel Onderzoeksprogramma en Ivonne van de Ven Prijs 2015

In 2015 heeft de Ivonne van de Ven Stichting naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer commissie van VWS een ‘Voorstel onderzoeksprogramma 2015-2020 Suïcidepreventie in Nederland’ (Antwan deze staat nog niet op internet.. wat te doen??) gelanceerd. Met dit voorstel stimuleert de Stichting dat in samenhang met acties om tot betere preventie te komen onderzoek vorm krijgt in de verschillende maatschappelijke domeinen. Er is meer onderzoek nodig omdat er nog veel vragen zijn over suïcidaliteit en suïcidepreventie.

In juli 2015 is de Onderzoeksagenda Suïcidepreventie 2016-2020 van ZonMw verschenen. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2015/06/15/onderzoeksagenda-suicidepreventie-zonmw-2016-2020

Op 10 september 2015 – Wereld Suïcidepreventie dag – hebben we in Utrecht de Ivonne van de Ven prijs uitgereikt aan Marjon Ferber/GGD Den Haag voor haar werk in het SunaProject, dat een aanpak ontwikkeld heeft om jeugdigen/adolescenten snel en adequaat op te vangen. http://www.ggdhaaglanden.nl/over/organisatie/openbare-geestelijke-gezondheidszorg/suicide-nazorg.htm

Naast de winnaar zijn deze keer ook drie inzenders eervol vermeld.

2014: Uitbreiding bestuur

In 2014 is het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting versterkt met vier nieuwe bestuursleden. Het nieuwe bestuur heeft o.a. de missie en visie van de Stichting verder ontwikkeld en vernieuwing van de website in gang gezet.

2013: Input voor Landelijke agenda suïcidepreventie

In 2013 heeft Minister Schippers  van VWS opnieuw een Landelijke Agenda Suïcidepreventie uitgebracht. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/01/20/kamerbrief-over-de-landelijke-agenda-suicidepreventie-en-jaarrapportage-vermindering-suicidaliteit-2013

Daarin herkent de Ivonne van de Ven Stichting de multi-sectorale benadering die zij al vanaf haar oprichting bepleit. Voor suïcidepreventie worden maatregelen in gang gezet in de GGZ, de gezondheidszorg, verkeer & vervoer (spoor), het onderwijs, de pers en in het sociaal economische domein.

Bovendien heeft de Minister dat er een landelijke regie vorm zal krijgen bij de uitvoering van de Landelijke Agenda. Ook dat is waar de Ivonne van de Ven Stichting sinds haar oprichting voor pleit.

2012: Bijdrage 10 Tips voor Journalisten

In 2012 heeft de Ivonne van de Ven Stichting bijgedragen aan een update van deze handreiking voor journalisten. Dat heeft geresulteerd in de 10 Tips voor journalisten. 

Suïcidaliteit is een complex proces waarop een groot aantal factoren van invloed is. De berichtgeving over suïcides in de media is zo’n factor. Bekend is dat gedetailleerde en sensationele berichten onbedoeld tot navolging of ‘imitatie’ kunnen leiden. Daarom heeft de Ivonne van de Ven Stichting een eenvoudige mediarichtlijn opgesteld om journalisten een handvat te bieden hoe met dergelijke berichten om te gaan. De richtlijn is in 2005 met wetenschappelijke begeleiding tot stand gekomen. Ook hebben journalisten aan de handleiding meegewerkt.

2011: Ontsluiten van het aanbod voor nabestaanden

De Ivonne van de Ven Stichting heeft in 2011 partijen bij elkaar gebracht om te inventariseren hoe het aanbod voor nabestaanden beter ontsloten kan worden. 

 

2009/2010: Bijdrage Multidisciplinaire richtlijn suïcidaal gedrag

Als uitvloeisel van het toenmalige kabinetsbeleid is in 2008 gestart met de ontwikkeling van een ‘Multidisciplinaire richtlijn diagnose en behandeling suïcidaal gedrag’ http://www.ggzrichtlijnen.nl/uploaded/docs/Samenvatting%20MDR%20Diagnostiek%20en%20Behandeling%20van%20Suicidaal%20Gedrag.pdf. De richtlijn wil hulpverleners kaders bieden om professioneel met suïcidaal gedrag om te kunnen gaan. De verwachting is dat de richtlijn bij zal dragen aan kennis en vaardigheden bij het herkennen van suïcidaal gedrag en adequate zorg voor suïcidale personen. De Ivonne van de Ven stichting heeft in een resonansgroep bijgedragen aan de totstandkoming van deze richtlijn.

2008: Input voor Beleidsagenda suïcidepreventie en oprichting 113Online

De Minister van Volksgezondheid heeft n.a.v. het Actieplan van onze Stichting het Trimbos Instituut gevraagd een beleidsadvies op te stellen: Verminderen van suïcidaliteit (Trimbos instituut 2007).  De Ivonne van de Ven Stichting maakte deel uit van de begeleidingscommissie voor dit advies.

In het najaar van 2008 heeft Minister Klink daadwerkelijk besloten ook in Nederland doelgerichte suïcidepreventie uit te gaan voeren. De minister rapporteert jaarlijks aan de Tweede Kamer hoeveel suïcides er te betreuren zijn geweest en welke maatregelen de overheid zal nemen voor vermindering van suïcidaliteit in de samenleving. Deze rapportages zijn steeds aanleiding voor de Ivonne van de Ven Stichting om in gesprek te gaan met VWS en te pleiten voor versterking van het beleid.

In 2008 heeft de Ivonne van de Ven Stichting 113Online mede opgericht zodat snel en direct hulp geboden kan worden aan mensen in geestelijke nood: 24 uur per dag, 7 dagen per week. 113Online zal via internet een grote groep wanhopige mensen bereiken die anders niet geholpen zouden worden. 113Online biedt hulp via internet met online en telefonische crisiscounseling, chattherapie en ondersteunt zelfhulp. Er worden ervaringsdeskundige vrijwilligers ingezet en er wordt ook professionele oplossingsgerichte therapie aangeboden. 113Online biedt een noodzakelijke aanvulling op het huidige aanbod van hulpverlening. Sinds 2009 is de website actief.

2007: Conferentie ‘Suïcide voorkomen in beleid en praktijk’

In 2007 heeft het Trimbos instituut samen met de Ivonne van de Ven Stichting een grote conferentie georganiseerd om suïcidepreventie te bevorderen. Op de conferentie is aandacht besteed aan een visie van waaruit suïcidepreventie vorm kan krijgen én aan concrete interventies op verschillende maatschappelijke terreinen (zoals de GGZ, het onderwijs en de openbare ziekenhuizen).

2004: Stimuleren Suïcidepreventie rond het spoor

Op initiatief van de Ivonne van de Ven Stichting is in 2004 samen met NS en ProRail een pilot gestart om suïcides rond het spoor te verminderen. Als gevolg van deze pilot is de registratie van zelfdodingen op het spoor op orde gebracht en voor de toekomst veilig gesteld. Op een dertigtal plekken zijn gerichte maatregelen genomen om mensen te weerhouden zelfmoord op het spoor te plegen (o.a. verminderen toegankelijkheid, betere verlichting, beter overzicht). Door wetenschappelijk onderzoek wordt beoordeeld hoe effectief de maatregelen op deze plekken zijn. Als onderdeel van het structurele landelijke suïcidepreventiebeleid heeft ProRail begin 2009 besloten de pilot uit te breiden en preventie van treinsuïcides als speerpunt van beleid op te nemen. Het Ministerie van V&W (nu I&M) faciliteert ProRail om zijn programmaplan Preventie Spoorsuïcide 2010-2015 uit te voeren.

2002 Nationaal Actieplan Suïcidepreventie

De Ivonne van de Ven Stichting heeft in 2002 het initiatief genomen om te komen tot een Nationaal Actieplan Suïcidepreventie. Een initiatiefgroep van wetenschappers en betrokkenen uit de praktijk heeft het plan opgesteld. Het doel van dit plan is  het aantal suïcides in Nederland terug te dringen, door suïcidepreventie structureel in het overheidsbeleid op te nemen.

 

 

 

Wat is er met jongeren aan de hand

Lezing Joep Dohmen.
6 september 2023

Verdwaald

Ivonne van de Ven tekende deze ‘spiraal’ om te illustreren hoe zij haar wereld beleefde. Haar uitspraak “Ik ben verdwaald in het verdwalen…” kenmerkt het gevoel van wanhoop waar suïcidale mensen vaak mee kampen

DENK JE AAN ZELFDODING?

Stichting 113 via telefoonnummer 0800-0113 of chat via de website van 113.nl

Geverifieerd door ExactMetrics