Financieel beleid Ivonne van de Ven Stichting

De Ivonne van de Ven Stichting is een stichting zonder winstoogmerk. Bij de start van de Stichting in 1998 heeft de familie van Ivonne van de Ven een klein startkapitaal beschikbaar gesteld. Dit is het werkkapitaal van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting is onbezoldigd. Alleen reiskosten, vergaderfaciliteiten en andere onkosten die bestuursleden moeten maken in het kader van hun functie worden vergoed. De Stichting heeft geen betaalde medewerkers.

Jaarlijks heeft de Stichting te maken met uitgaven. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld, instandhouding en onderhoud van de website van de Stichting en de uitgaven van publicaties. Het bestuur hanteert hierbij altijd het uitgangspunt van passende soberheid.

Het bestuur werkt op basis van strategische doelstellingen die telkens voor een aantal jaren worden geformuleerd . Daarnaast definieert het bestuur – binnen deze strategische doelstelling – actiepunten per kalenderjaar. Over de strategische doelstellingen, de realisatie van doelen en de actiepunten communiceert het bestuur onder andere via de website van de Stichting.

Elk kalenderjaar wordt een jaarrekening opgemaakt.

Informatie over de jaarrekening 2018 vindt u hier.

Informatie over de jaarrekening 2019 vindt u hier.

Informatie over de jaarrekening 2020 vindt u hier.

 

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel:

  • KvK nummer: 35029905

En ook bij de Belastingdienst ANBI-geregistreerd:

  • Kenmerk: 8156.46.616