Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Nabestaanden over een suïcide

Verhalen van nabestaanden over een suïcide
Verhalenbundel 2016 Ivonne van de Ven Stichting

De verhalen van nabestaanden, die de Ivonne van de Ven Stichting het afgelopen jaar verzameld heeft, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen. Dat maakt deze bundel lezenswaard voor allen die met suïcidale mensen te maken hebben in praktijk, beleid en wetenschap.

U kunt de verhalenbundel nu al bestellen door:

 • € 13,95 (plus € 2,95 verzendkosten) over te maken op: IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2016

Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 3,95 en meer stuks: € 7,50

Opnieuw Alarm: Meer inspanningen nodig om suïcides te voorkomen

Cijfers van het CBS laten zien dat in 2015 het aantal suïcides in Nederland weer is toegenomen tot 1871 personen. In 2014 waren het er 1835; in 2007 ging het om 1353 personen. De groep overledenen bestond in 2015 uit 1290 mannen en 591 vrouwen. Suïcide is de belangrijkste doodsoorzaak in de leeftijdsgroep 20 tot 40 jaar; het komt in die groep vaker voor dan andere ziektes of verkeersongelukken.
Zie: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/26/meer-zelfdodingen

Een suïcide en het hele proces dat er aan voorafgaat is een verschrikkelijke ervaring voor de betrokkene zelf en voor zijn of haar familie en vrienden.

Het is een mythe dat een suïcide doorgaans een welbewuste keus is. In de meeste gevallen gaat het om een stap in wanhoop en verwarring om een vreselijk psychisch lijden te beëindigen.

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie in Nederland.

Suïcidaliteit zien wij als een aandoening waar nog onvoldoende kennis over beschikbaar is om precies te weten hoe we mensen met suïcidale gedachten optimaal kunnen helpen.

Wel weten we dat het van levensbelang is dat we iemand, die suïcidaal is, serieus nemen, een luisterend oor bieden, met warmte en empathie tegemoet treden en met therapie en medicijnen ondersteunen.

 

Enkele handvatten om een daadwerkelijke suïcide te voorkomen:

 • Voor suïcidale mensen zelf: Praat over uw suïcidale gedachten met iemand die echt aandacht voor u heeft. Wacht niet tot u het bijna niet meer uithoudt maar maak (opkomende) suïcidale gedachten zo snel mogelijk bespreekbaar. Zoek hulp die bij u past zoals bij uw huisarts of de GGZ. Ook kunt u gebruik maken van de online hulpverlening van 113Online (https://www.113online.nl/)
 • Voor naasten: U kunt alert zijn of iemand in uw directe omgeving (thuis, op het werk, op school) worstelt met suïcidale gedachten. Vraag expliciet of de betrokkene suïcidale gedachten heeft. In een suïcidale crisis is iemand ernstig uit balans en niet zichzelf. U bewijst deze persoon een dienst door hem/haar te beschermen, niet alleen te laten en samen hulp te zoeken. Stel u daarbij ook op als bondgenoot van de hulpverlener.
 • Voor hulpverleners (van sociaal wijkteam tot psychiater): U kunt zo optimaal mogelijke zorg verlenen aan suïcidale mensen. Voer bijvoorbeeld innovaties door in uw diagnostiek en behandeling. Empathie, daadkracht en kennis van zaken zijn de bouwstenen om uw suïcidale cliënten te helpen. Bondgenootschap met naasten draagt bij aan uw effectiviteit.
  Aanknopingspunten vindt u in de Richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

 

Gezamenlijk kunnen we voorkomen dat mensen in eenzaamheid

op een gruwelijke manier overlijden.

 

Voor nadere informatie: ivonnevandevenstichting.nl; Paul van Hoek

Wij zijn op zoek naar bestuursleden

Nieuwe leden:

 • Staan achter de missie, visie en doelen van de Ivonne van de Ven Stichting
 • Zijn direct persoonlijk betrokken bij suïcidaal gedrag doordat zij nabestaande zijn, naaste of op een andere manier persoonlijk betrokken
 • Kijken op een genuanceerde, onafhankelijke manier naar suïcidepreventie

Zij hebben bij voorkeur:

 • Enig zicht op de aanpak van suïcidepreventie in Nederland (uit ervaring of door studie of beroep)
 • Enige bestuurlijke ervaring

Wilt u een bijdrage leveren? neem dan contact op via bestuur@ivonnevandevenstichting.nl

Winnaar Ivonne van de Ven Prijs 2015

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, is de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten of nabestaanden.

De winnaar Ivonne van de Venprijs 2015 is: SuNa project – Marion Ferber, GGD Den Haag

Het bestuur van de Ivonne van de Ven Stichting heeft de Ivonne van de Ven prijs 2015 toegekend aan Marion Ferber van het SuNa project. SuNa staat voor: Suïcide(poging) Nazorg aan Haagse jongeren en gaat uit van de GGD Den Haag, met als projectleider Marion Ferber. Dit project blijkt een effectief vangnet voor jongeren van 12-25 jaar die na een suïcidepoging of ernstig zelfbeschadigend gedrag op de Spoedeisende Eerste Hulp terecht komen. Zij raken na hun poging veelal volledig uit beeld bij de SEH. Op eigen kracht de weg naar reguliere hulpverlening vinden is voor hen veelal te moeilijk vanwege gebrek aan zelfvertrouwen, schaamte en cultuurgebonden factoren. Jongeren vallen zo tussen de wal en het schip. Enkele steekwoorden uit het juryrapport: pionier-schap, grote persoonlijke inzet van de projectleider, buiten de perken en verbindend met de GGZ, bereikt (allochtone) jongeren als moeilijke doelgroep. SuNa biedt een outreachende en cultuur sensitieve benadering en neemt de jongeren zo nodig bij de hand richting reguliere zorg. Naast individuele begeleiding van jongeren geeft SuNa voorlichting op scholen en adviseert onderwijzend personeel en hulpverleners. De jury heeft grote waardering voor het werk van Marion Ferber en hoopt dat het toekennen van de prijs er tevens toe zal bijdragen dat dit project navolging krijgt in Nederland.
zie ook de site van SuNa

Eervolle vermeldingen werden toegekend aan:

• Prorail – Angela van der Veer

De afgelopen jaren is er in Nederland een toename van het aantal suïcides van meer dan 30%. Tegen die opwaartse beweging in is het aantal suïcides op het spoor de afgelopen vier jaar met 10% gedaald. Dit succes is mede te danken aan het Programma Suïcidepreventie van ProRail. Onder de bezielende leiding van Angela van der Veer werkt Pro Rail samen met verschillende partners. Deze brede aanpak is een voorbeeld voor elke organisatie die suïcidepreventie vorm wil geven.

• Suïcidepoli Venray – Cloë Bollen (Vincent van Gogh)

In 2013 hebben ketenpartners in Noord-Limburg afspraken gemaakt ter bevordering van de preventie van suïcide en pogingen tot suïcide in de regio. Daartoe hebben zij een poli ingericht die patiënten na een suïcidepoging adequate nazorg biedt. Het bestaan van deze poli is een erkenning van het feit dat suïcidaliteit qua diagnostiek en behandeling specifieke zorg verdient die tevens vlot toegankelijk is.

Bijzonder is dat alle mensen met suïcidaal gedrag uit de regio bij deze poli terecht kunnen en daar snelle en specialistische hulp krijgen.

Jury

Cornelis van Houwelingen (voorzitter) is psychiater bij GGZ Eindhoven. Hij is de vorige prijswinnaar van de Ivonne van de Ven prijs.

Damiaan Denys hoogleraar psychiatrie aan het AMC-UvA. Als psychiater is hij gespecialiseerd in het bestrijden van overdreven angstgevoelens, als filosoof weet hij dat angst hoort bij het bestaan.

Leonie Kusenuh werkt bij het RINO als SRH Strenghtstrainer en Hersteldocent. Daarnaast is zij actief voor haar Stichting Voor/Door/Met. Leonie heeft 10 jaar geleden een ernstige suïcidepoging overleeft.

Marieke de Groot is senior onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit en werkzaam bij de Crisisdienst van GGZ Drenthe.

Annemiek Huisman is post doc onderzoeker bij de afdeling klinische psychologie van de Vrije Universiteit. Zij is bestuurslid van de Ivonne van de Ven Stichting

Uitreiking Ivonne van de Ven Prijs op symposium World Suicide Prevention Day

Op 10 september, Wereld suïcidepreventie dag, wordt de winnaar van de Ivonne van de Ven Prijs bekend gemaakt. De jury heeft uit 15 inzendingen gekozen. Onze stichting is verheugd over de hoge kwaliteit van de inzendingen. Naast de prijswinnaar zijn er ook twee eervolle vermeldingen. Ook die worden op 10 september bekend.

De uitreiking van de prijs is tijdens het symposium World Suicide Prevention Day van de Parnassia academie in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De uitreiking wordt gedaan door Annemiek Huisman, lid van het bestuur van de Ivonne van de Stichting. De vorige winnaar, Cornelis van Houwelingen, zal een toelichting geven namens de jury op de uitslag.

Voor meer informatie over het symposium zie: www.parnassia-academie.nl/bedrijfsscholing/congressen-en-symposia/world-suicide-prevention-day)

De Ivonne van de Ven Stichting looft deze prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten en nabestaanden. Met de prijs wil onze stichting de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden bevorderen en stimuleren. De prijs wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt