Verhalenbundels


Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen.

Op 10 september 2019 presenteert de Ivonne van de Ven Stichting de Verhalenbundel 2018-2019: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen; Directbetrokkenen en hulpverleners over suïcides en suïcidaliteit. De bundel bevat suggesties voor verbetering van de zorg. Nieuw is dat ook hulpverleners aan het woord komen, samen met direct betrokkenen. Zij vertellen o.a. hoe zij samenwerken met naasten van een cliënt met suïcidaal gedrag en hoe zij binnen hun GGZ instelling scholing opzetten. De bundel bevat op basis van al deze verhalen suggesties voor een proces van leren en verbeteren in zorginstellingen.

Verhalenbundel 2017: Vergelijkbaar leed, verschillende verhalen

Ook in 2017 heeft de Ivonne van de Ven Stichting weer verhalen van directbetrokkenen over een suïcide(-poging) verzameld. Ze en benoemen tal van verbetermogelijkheden.
Er zijn veel overeenkomsten én verschillen in het suïcidale gedrag waarover zij vertellen. De Ivonne van de Ven Stichting heeft in deze bundel uit deze vijftien verhalen een eenvoudig hulpmiddel gedestilleerd voor directbetrokkenen en hulpverleners om die verschillen beter te kunnen herkennen.

Verhalenbundel 2016: Verborgen kracht, zichtbare verhalen

De verhalen van nabestaanden, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide. Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen.

De Verhalenbundels zijn het lezen waard voor directbetrokkenen, hulpverleners, beleidsmakers en wetenschappers.

 


BESTELLEN: U kunt een verhalenbundel bestellen door:
€ 16,- (plus € 3,48 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2018-2019; verhalenbundel 2017 en/of verhalenbundel 2016
En tegelijkertijd uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: secretaris@ivonnevandevenstichting.nl

Verhalenbundel 2016

Verborgen kracht, zichtbare verhalen

Verhalen van nabestaanden over een suïcide


De verhalen van nabestaanden, die de Ivonne van de Ven Stichting het afgelopen jaar verzameld heeft, laten op krachtige wijze zien hoe ingrijpend voor alle betrokkenen een psychisch ziekteproces is dat eindigt in een suïcide.
Het is niet gebruikelijk dat zorginstellingen aan nabestaanden vragen om hun evaluatie te geven van het proces dat tot een suïcide heeft geleid. De Ivonne van de Ven Stichting wil met deze bundel die lacune vullen. De verhalen van nabestaanden maken zichtbaar wat anders onzichtbaar zou blijven. De nabestaanden doen zinvolle suggesties voor verbetering van de professionele hulp aan suïcidale mensen. Dat maakt deze bundel lezenswaard voor allen die met suïcidale mensen te maken hebben in praktijk, beleid en wetenschap.

Hans van Dam schrijft na lezing van de Verhalenbundel 2016: ‘Ik ben erg onder de indruk. Ik denk dat deze bundel uitstekend, maar dan ook echt uitstekend geschikt is om als leidraad te gebruiken in gespreksgroepen. Ik denk hier in de eerste plaats aan gespreksgroepen van naasten die iemand hebben die aan suïcide denkt. Elk verhaal (ja, elk verhaal) nodigt uit om aspecten nader te bespreken. Met als doel: hoe kan ik kijken naar iemands gevoelswereld, hoe ga ik het contact aan, wat is vaak effectief, wat vaak juist niet. Heel praktisch dus. Ik zie het al voor me: een gespreksgroep die in negen bijeenkomsten dit boekje doorneemt, twee verhalen per bijeenkomst. Een variant zou kunnen voor groepen nabestaanden. Nogmaals, ik zie het al voor me.’ 

U kunt de verhalenbundel bestellen door:

€ 13,95 (plus € 2,95 verzendkosten) over te maken op:
IBAN: NL95 INGB 0008118471 onder vermelding van: verhalenbundel 2016
Uw gegevens (naam en adres/postcode) te mailen naar: info@ivonnevandevenstichting.nl
Verzendkosten bij bestellen van meerdere exemplaren: 2 stuks: € 3,95 en meer stuks: € 7,50

Promotie Derek de Beurs op pitsstoptraining

Op 25 maart promoveerde Derek de Beurs aan de VU in Amsterdam op zijn onderzoek naar de pitsstoptraining. De Ivonne van de Ven Stichting feliciteert Derek de Beurs van harte met zijn promotie tot doctor in de psychologie (http://goo.gl/74DXUs). De pitsstoptraining is een training waarin de inzichten uit de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek van 2012 worden geïmplementeerd (http://goo.gl/niEBCf).

De Ivonne van de Venstichting juicht het toe dat professionals in de GGz hun deskundigheid op het gebied van suïcidepreventie verhogen. Dat is hard nodig. Dagelijks horen wij verhalen van mensen met suïcidaal gedrag en hun naasten over hoe zij in de kou blijven staan. Het verbeteren van suïcidepreventie blijft dus urgent en de Ivonne van de Venstichting is blij met de inspanningen van Derek. Wij roepen de wetenschap, de hulpverlening en de politiek op om door te gaan met het onderzoek naar en de verbetering van suïcidepreventie.

Er is meer dan een miljoen nodig voor suïcidepreventie

In reactie op o.a. NOS bericht d.d. 29-01-2015: ‘Miljoen voor onderzoek naar zelfmoorden

De Ivonne van de Ven Stichting is blij met de op 29 januari 2015 bekend gemaakte politieke keuze van Kees van der Staaij om overheidsgeld vrij te willen maken om onderzoek te doen naar suïcide en ter verbetering van suïcidepreventie.  Ook de steun vanuit de Tweede kamer is een goed signaal. Een miljoen is een mooi begin, maar naar onze inzichten niet genoeg. 


Een miljoen is een mooi begin, maar niet genoeg. Een investering van 10 miljoen is op zijn plaats. Het stijgend aantal suïcides vraagt NU om een stevig, langlopend onderzoeksprogramma. 


Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie 2015-2020
De Ivonne van de Ven Stichting werkt momenteel aan een ‘Voorstel Onderzoeksprogramma Suïcidepreventie in Nederland 2015-2020’. Onderzoek dient er op gericht te zijn de praktijk te ondersteunen zodat professionals en direct betrokkenen beter weten hoe ze kunnen handelen.

Het Onderzoeksprogramma wordt op dit moment nog verrijkt op basis van gesprekken met onderzoekers uit het veld. Zo gauw het programma definitief is publiceren wij het op onze website.

De uitgangspunten van dit onderzoeksprogramma zijn:

  • Een multidisciplinaire aanpak waarbij psychologie, neuro biologie en psychiatrie in samenhang een bijdrage leveren.
  • Een integrale aanpak gericht op de domeinen uit de Landelijke Agenda suïcidepreventie van de Minister van VWS (dat zijn: gezondheidszorg, media, onderwijs, verkeer/middelen, sociaaleconomisch domein)
  • Een langlopende opzet waarbij in een periode van vijf jaar en voortbouwend op de kennis die er al is, systematisch gebouwd wordt aan onze kennis over suïcidaliteit en preventie.
  • Onderzoek naar waarom iemand zich suïcideert, wat we kunnen doen om te helpen in elk van de domeinen en naar hoe we het in de praktijk aan kunnen pakken.

In het Voorstel onderzoeksprogramma zijn thema’s benoemd waarop onderzoek zich kan richten om tot betere suïcidepreventie te komen. Het is aan onderzoekers om in samenspraak met hun opdrachtgever concrete onderzoeksplannen uit te werken op elk van de thema’s.

Raming: €10 miljoen nodig
De Ivonne van de Ven Stichting heeft en globale raming opgesteld van het budget dat nodig is om het voorgestelde integrale en meerjarige onderzoeksprogramma te realiseren. Een budget van €10 miljoen voor 5 jaar biedt een reëel perspectief om met onderzoek bij te kunnen dragen aan betere preventie.

Als we dit bedrag vergelijken met het onderzoeksbudget dat beschikbaar is in het kader van verkeersveiligheid gaat het om een zeer bescheiden investering. Voor verkeersveiligheid is namelijk een jaarlijks ongeveer een dergelijk onderzoeksbudget beschikbaar.

Wij gaan ervan uit dat het leeuwendeel van het door ons voorgestelde budget voor onderzoek naar suïcidepreventie onder de begroting van de Minister van VWS valt. Daarnaast verwachten wij dat ook de Ministers waar de andere domeinen onder vallen een bijdrage leveren. Dat zijn de Ministers van Onderwijs, van IenM en van Economische zaken.

Alvast het onderzoeksprogramma opvragen?
Geïnteresseerden kunnen het Voorstel onderzoeksprogramma van de Ivonne van de Ven Stichting in zijn huidige vorm downloaden als PDF. Klik op: Onderzoeksprogramma250215.

Suïcide: Een ramp die om actie vraagt

De Ivonne van de Ven Stichting doet een dringend appèl op de overheid, professionals – iedereen die mensen met een doodswens tegen (kunnen) komen – om suïcidepreventie hoog op de agenda te zetten. De meer dan 1850 jaarlijkse dodelijke slachtoffers en de ongeveer 90.000 suïcidepogingen in Nederland verdienen de hoogste prioriteit.

De cijfers die het CBS maandag 8 december 2014 heeft gepubliceerd, laten zien dat het aantal suïcides het afgelopen jaar wederom schrikbarend is gestegen. Het aantal zelfdodingen steeg voor het zesde achtereenvolgende jaar. Kille cijfers waar hartverscheurende pijn en verdriet achter schuil gaan.

Deze suïcideramp maakt een snelle en doortastende interventie noodzakelijk en urgent. Hoe eerder in elk individueel geval de neergaande spiraal doorbroken wordt, hoe groter de kans dat het tij gekeerd kan worden. En we weten dat dit kan!

In Nederland lopen echter de noodzakelijke verbeteringen hiertoe, op allerlei terreinen (beleid, samenwerking, professionele deskundigheid), al jaren achter op wat mogelijk is.

Appèl aan de Overheid
Wij roepen de overheid en het parlement op om het reeds in gang gezette suïcidebeleid te versterken, uit te breiden en er substantiële middelen voor beschikbaar te stellen.

Appèl aan alle professionals
Wij doen een dringend beroep op artsen en hulpverleners binnen de gezondheidszorg om suïcidaliteit hoog op de agenda te plaatsen, begripvol met suïcidale mensen om te gaan, bondgenootschappen aan te gaan met naasten, zich te professionaliseren. Bovendien een appèl op instellingen om beleid voor suïcidepreventie tot top prioriteit te maken.

Appèl aan iedereen
Ook de betrokkenheid van de media, het onderwijs, arbeidsorganisaties en instellingen als het UWV is nodig om de zorgwekkende toename van suïcides te keren. Het gaat dan om:

  • Gedoseerde berichtgeving;
  • bijdragen aan een beter begrip van suïcide;
  • klaar staan voor mensen die het moeilijk hebben;
  • komen tot een maatschappelijk klimaat waarin mensen bij elkaar om raad en steun kunnen en durven vragen.

We moeten suïcide beter begrijpen
Te vaak nog wordt suïcide namelijk verkeerd begrepen. Dat suïcide een weloverwogen keus zou zijn is een hardnekkig misverstand. Een misverstand dat er toe leidt dat we vervolgens denken dat we ons niet met suïcidale mensen hoeven te bemoeien. Maar dat moeten we wel.

Voor vragen en/of meer informatie kun je contact opnemen via voorzitter@ivonnevandevenstichting.nl

De Ivonne van de Ven Stichting komt op voor betere suïcidepreventie, omdat we het verschrikkelijk vinden dat het leven van mensen eindigt in een suïcide, zowel voor henzelf als voor hun naasten.
 

Inschrijving geopend Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015

Heb jij in de jaren 2011 tot en met 2014 een belangwekkende bijdrage geleverd aan onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of aan hulp aan naasten of nabestaanden? Geef je dan voor 31 maart 2015 op en ding mee naar de Ivonne van de Ven Prijs 2015. Ook kun je iemand tippen van wie jij vindt dat hij of zij de onderscheiding verdiend heeft.  

Over de onderscheiding
De Ivonne van de Ven Stichting looft tweejaarlijks een prijs uit aan een persoon of groep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het onderzoek naar suïcide, aan suïcidepreventie of hulp aan naasten nabestaanden. De onderscheiding is ingesteld om wetenschappelijk onderzoek naar suïcide te bevorderen en te stimuleren dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulpverlening aan naasten en nabestaanden toeneemt. De onderscheiding wordt dit keer voor de achtste maal uitgereikt.


 Wie verdient de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2015 voor zijn/haar bijdrage aan suïcidepreventie in 2011-2014?


Beoordeling inzendingen en jury
Een onafhankelijk jury beoordeelt alle inzendingen en selecteert de winnende bijdrage. De jury staat deze keer onder voorzitterschap van dr. Cornelis van Houwelingen, de winnaar van de Ivonne van de Ven Onderscheiding 2010. De uitreiking zal plaatsvinden in september 2015, rondom Wereld Suïcide Preventiedag.

Inschrijven & contact
Inschrijven kan tot en met 31 maart 2015. Bekijk het reglement en stuur je bijdrage, vergezeld van een motivatie en beknopt CV, per mail naar Annemiek Huisman info@ivonnevandevenstichting.nl.

Ook voor vragen en/of meer informatie over o.a. criteria voor inzendingen en de samenstelling van de jury kun jij je richten tot Annemiek op het genoemde emailadres.