Organisaties

113Zelfmoordpreventie113 biedt hulp aan mensen met gedachten aan zelfdoding in de vorm van chatten, bellen of online-therapie met vrijwilligers en/of therapeuten. Deze hulp is gratis en anoniem. Ook naasten en hulpverleners kunnen informatie en advies krijgen.
Stichting AuroraAurora verzamelt zoveel mogelijk kennis die mensen kan helpen als ze met zelfdoding of suïcidaliteit te maken krijgen.
Stichting Zorg en Zelfdoding

De Stichting Zorg en Zelfdoding wil nabestaanden, die een dierbare door zelfdoding hebben verloren, ondersteuning bieden in de vorm van persoonlijke gesprekken en lotgenoten (contact)groepen.
Suïcide Preventie Centrum
De Stichting Suïcide Preventie Centrum is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor mensen die te maken hebben met suïcidaliteit, zelf, als naaste, als nabestaande of als hulpverlener. De basis van de activiteiten is ervaringsdeskundigheid. De medewerkers van de stichting hebben zelf, vanuit verschillende rollen, te maken gehad met suïcidaliteit.
Leven na zelfdoding

Website die ter ondersteuning en inspiratie dient voor nabestaanden na zelfdoding. Lotgenoten delen op een laagdrempelige manier informatie over het leven nadat een dierbare uit het leven is gestapt en steunen elkaar om de draad weer op te pakken, hoe moeilijk dat soms ook is.
St. Herstelproces

De Stichting Herstelproces heeft als doelstelling het opstarten van activiteiten die gericht zijn op het ondersteunen van mensen met psychische kwetsbaarheden in hun herstelproces, en in het activeren van empowerment, participatie en sociale inclusie.
MindKorrelatie

MIND Korrelatie is een landelijke organisatie, die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. MIND Korrelatie geeft individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Dit kan telefonisch en online.
MIND
MIND wil psychische gezondheid bevorderen en alle mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Directie Curatieve Zorg

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg.
De luisterlijn Voorheen Sensoor

Er is voor iedere inwoner van Nederland op ieder moment van de dag, telefonisch of elektronisch, anoniem een luisterend oor en advies (in de Nederlandse taal) beschikbaar (WMO).
Door het bieden van een luisterend oor worden bellers, chatters en mailers door goed opgeleide vrijwilligers in staat gesteld hun verhaal kwijt te kunnen en daardoor pijn, verdriet en zorgen (even) het hoofd te bieden.
Stichting Tweestrijd

Tweestrijd wil jongeren aansporen om over hun problemen te praten, om zo te proberen het aantal zelfmoorden onder met name jongeren terug te dringen. Wij signaleren en proberen preventief bezig te zijn
VLESP (België)

Werkgroep Verder (België)

Zelfmoord 1813 (België)
Supranet

https://www.supranetggz.nl/

SUPRANET GGZ is een landelijk lerend netwerk voor en door hulpverleners, hulpvragers en hun naasten in de ggz.